Ivana Topalov je advokat koji se bavi arbitražnin pravom, trgovinskim pravom i pravom maloletničke delinkvencije.
Ivana je svoju karijeru započela u Maloletničkom odeljenju Okružnog suda u Beogradu, gde je radila kao pripravnik, stručni saradnik i samostalni saradnik. Iako je tokom perioda provedenog u sudu bila fokusirana na različite pravne oblasti, razvila je izuzetno interesnovanje za maloletničku delinkvenciju.
Otkako je advokat, Ivana brani maloletnike u krivičnom postupku, te zastupa maloletne žrtve, ali se takođe bavi drugim aspektima krivičnog prava kao što je zastupanje klijenata u postupcima koji se tiču privrednih prestupa. Pored toga, ona ima veliko iskustvo i u oblasti prava stranih ulaganja, u investicionim i komercijalnim arbitražama, a poseduje i široko znanje o ugovornom i odštetnom pravu. Zastupa strana i domaća privredna društva u stečajnim postupcima, izvršnim postupcima i postupcima pred privrednim sudovima. Objavila je niz članaka iz oblasti maloletničke delinkvencije i trgovinskog prava u renomiranim srpskim pravnim časopisima.
Maternji jezik joj je srpski, a tečno govori engleski i francuski jezik

Članstvo u udruženjima:
Advokatska komora Beograda,
Udruženje pravnika Srbije,
Udruženje pravnika u privredi Srbije,
Udruženje za arbitražno pravo.

Obrazovanje:
– diplomirani pravnik, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet (1994),
– specijalizacija za javne beležnike, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet (2005),
– obuka iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje Beograd (2005).

Publikacije:
– članci u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti zaštite maloletnika u krivičnom postupku, prava privrednih društava i ugovornog prava.

Vaspitni nalozi – primena načela uslovljenog oportuniteta prema maloletnim učiniocima krivičnih dela

Norme o zaštiti dece u medijima

Kontakt:


Email:
ivana@paunovic.rs

Telefon:
+381 11 3286 866

Adresa:
27. marta 50, 11000 Beograd