Kancelarija se bavi pitanjima koja se tiču najraznovrsnijih pravnih oblasti;

• arbitražnog prava i međunarodnog privatnog prava,

• trgovinskog prava odnosno poslovnog prava,

• kompanijskog prava,

• prava energetike,

• ekološkog prava,

• radnog prava,

• naslednog prava,

• porodičnog prava,

• krivičnog prava (u oblasti maloletničke delinkvencije).