Miroslav Paunović je istaknuti advokat koji se bavi trgovinskim odnosno poslovnim pravom i građanskim pravom, te međunarodnim privatnim pravom (oblast arbitraže).
Karijeru je započeo u „Energoprojektu“, jednoj od najvećih građevinskih i konsultantskih kompanija u Jugoistočnoj Evropi koja je realizovala brojne projekte širom sveta. U Energoprojektu je radio na različitim pozicijama – od pripravnika i pravnog savetnika, do člana Poslovodnog odbora. U tom poslu je bio uključen u veliki broj složenih projekata i transakcija, što mu je omogućilo da usavrši svoja znanja vezana za pravne aspekte međunarodnog poslovanja.
Osim što ima praktično iskustvo, Miroslav se bavi i pravnom teorijom i piše o raznim problemima iz oblasti prodaje robe, građevinskog prava, prava osiguranja, bankarskih poslova, hartija od vrednosti, kompanijskog prava, stranih ulaganja, kontratrgovine, energetskog prava, transfera tehnologije, ekološkog prava i arbitraže. Istraživačku karijeru započeo je pisanjem doktorske teze pod naslovom „Karakteristike građevinskih ugovora u međunarodnoj praksi“ da bi kasnije dobio i naučno zvanje u slovenačkom Centru za međunarodnu saradnju i razvoj u Ljubljani. Danas je član uredništva i recenzent u vodećim pravnim časopisima u Srbiji.
Jedan je od vodećih pravnika u Srbiji u oblasti arbitraže (zastupao klijenate i bio arbitar u više međunarodnih i domaćih arbitražnih postupaka).
Paunović, pored srpskog, govori engleski, francuski i makedonski jezik, a razume slovenački jezik.

Članstvo u udruženjima:
Advokatska komora Beograda,
Udruženje pravnika Srbije (trenutno potpredsednik Izvršnog odbora),
Udruženje pravnika u privredi Srbije (trenutno član Upravnog odbora),
Udruženje za arbitražnog pravo (ranije predsednik Upravnog odbora).

Obrazovanje:
Diplomirani pravnik, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet (1968),
Magistratura, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet (1978),
Doktorat, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet (1984).

Publikacije / predavanja:
– brojni članci u stručnim i naučnim časopisima koji se tiču pravnih aspekata konsulting inženjeringa, građevinarstva, prodaje robe, osiguranja, bankarskih poslova, hartija od vrednosti, kompanijskog prava, grupisanja kompanija, stranih investicija (uključujući i privatizacije), kontratrgovine, energetskog prava, ekološkog prava, prenosa tehnologije, arbitraža itd.;
– predavanja na postdiplomskom kursu „Spoljnotrgovinski ugovori“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (teme: „Karakteristike građevinskih ugovora u međunarodnoj praksi“, „Pravni aspekti kontratrgovine“, „Privremeno ugovorno grupisanje kompanija“, „Alternativni metodi rešavanja sporova“);
– predavanja na magistarskim i doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (teme: „Arbitraža i alternativni načini rešavanja sporova“, „Karakteristike građevinskih ugovora u međunarodnoj praksi“);
– predavanja na postdiplomskom kursu „Evropsko pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (tema: „Sloboda pružanja usluga u Evropskoj uniji“);
– „Jugoslovenski pravni režim izvođenja investicionih projekata u inostranstvu“, Exportpress, Beograd (engleski);
– „Međunarodna poslovna saradnja na investicionim projektima – pravni aspekti“, Institut za međunarodnu saradnju i razvoj, Ljubljana, Ekonomski institut, Zagreb, i Institut za spoljnu trgovinu, Beograd;
– „Kontratrgovina – pravni aspekti“, Institut za međunarodnu saradnju i razvoj, Ljubljana, Ekonomski institut, Zagreb i Institut za spoljnu trgovinu, Beograd;
– „Pravni aspekti jugoslovenskog režima direktnih stranih investicija“, Službeni pregled, Beograd.

Kontakt:


Email:
paunovic.law@eunet.rs

Telefon:
+381 11 3286 866

Adresa:
27. marta 50, 11000 Beograd